1988 * De transactiekostentheorie van Williamson en een maatschappijtheoretisch concept van rationaliteit

‘Rationaliteit’ is een thema dat de laatste jaren veel aandacht krijgt van sociale wetenschappers en van filosofen. Schnädelbach, die de redactie heeft gevoerd van een bundel over dit thema typeert deze situatie als volgt: ‘’Vernunft’ als een klassisches Thema der Philoso­phie ist heute zum Untersuchungsfeld mehrerer philosophischer und auszerphilosophischer Disziplinen geworden; seit Max Weber hat sich dafür der Ausdruck ‘Rationalität’ als Bezeichnung eingebürgert. Die Gemeinsamkeit ·des Names sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dasz das, was Handlungstheorie und Ethik, Wissenschafts- und Ge­sellschaftstheorie, Psychologie und Verhaltenswissenschaften über Rationalität zu sagen haben, in der Regel ganz verschiedenen Diskussionszusammenhängen angehört, und meist unverbunden nebeneinander stehen bleibt. Erst die Zusammenführung der verschiedenen Theoriestränge brächte eine Theorie der Rationalität als interdisziplinäres Projekt wirklich auf den Weg” (Schnädelbach 1983, p. 7). Dit hoofdstuk beoogt vanuit filosofisch gezichtspunt met enkele beschouwingen een bijdrage te leveren aan zulk een ratio­naliteitstheorie. Op te merken valt dat ze in belangrijke mate ook al het resultaat zijn van discussies die de grenzen van de eigen discipline overschrijden, in het kader vooral van het VF-programma ‘Economie en samenleving in ontwikkeling’ van de universiteit van Tilburg. Het artikel is geschreven vanuit instemming met wat Schnädel­bach stelt aan het slot van zijn prikkelende inleiding: ‘ Auch für Philosophen gibt es anderswo viel zu lernen; wahrscheinlich ist ohnehin jedes ihrer interessanten Themen inzwischen ein interdisziplinäres Projekt’ (ibid., p. 13) (1).
 Dat er de laatste jaren veel wordt gesproken over ‘interdisciplinaire’ projekten en ‘interdisciplinaire’ samenwerking betekent geenszins dat het hier om een duidelijk begrip gaat (2). Wanneer ik hier instemming betuig met de slotopmerking van Schnädelbach doe ik dat vanuit een welomschreven opvatting van interdisciplinariteit. Zij wordt gekenmerkt door de eis dat naar conceptuele integratie van disciplinaire benade­ringswijzen wordt gestreefd, en door de stelling dat de beoogde con­ceptuele integratie enkel bereikbaar is via de ‘omweg’ van een grondslagentheorie (Van Doorne, Ruys 1988).