IV. Background Information

IV.1 Jürgen Habermas

1.1  See for his biography and works:
www.Habermasforum.dk
http://plato.stanford.edu/entries/habermas
1.2  main themes of his writings (basic resources)_
www.Habermashandbuch.de
Habermas-Handbuch (Verlag J.B. Metzler,Stuttgart), 2009, VIII, 392  S., very competent introduction to Habermas’ oeuvre. Edited by HaukeBrunkhorst/Regina Kreide/Cristina Lafont.
Habermas’ Philosophische Texte (5 vol.)  Suhrkamp 2008. Each volume opens with an Introduction by Habermas himself. He characterizes the edition  as ‘a thematically ordered choice of essays that facilitate for students the access to the kernel of my philosophical conceptions’. ­
Auch eine Geschichte der Philosophie. His newly published major work in two volumes. Volume 1 Die okzidentale Konstellation von Glauben und Wissen, 918 pp. and Volume 2 Vernünftige Freiheit. Spuren des Diskurses über Glauben und Wissen, 820 pp., Suhrkamp 2019.

IV.2 Frans van Doorne

2.1 curriculum vitae
2.2 afscheidscollege (23 Januari 19980

2.3. LIST OF WRITINGS, PUBLISHED AND UNPUBLISHED/UNDER REVISION

1964 F.J.M. van Doorne (red.), Mens-worden met of zonder God, bundeling van congresbijdragen, Nijmegen, 1964, met een inleiding van de redacteur, p. 7-13.

1970 Krisis van onze samenleving: onverzoenbaarheid van individuele integriteit en maatschappelijke identiteit, in: Sociale Wetenschappen, jaargang 13 (1970), 3, p. 199-212.

1972 Verslag van Een experiment. Filosofieonderwijs aan eerste-jaars studenten van de Economische Faculteit in Tilburg, in: V.I.C. (= VFO-Informatie-Communicatie, Contactblad voor de Vereniging van Filosofieonderwijs), jrg.1 ), nr.1, p.7-11 (gele bladen).

1973 Didactisch verslag van filosofieonderwijs aan eerste-jaars studenten van de Economische Faculteit te Tilburg, in: V.I.C., jrg.2,nr.2, p. 20-30 (gele bladen).

1974 Filosofieonderwijs en onderwijsfilosofie, in: V.I.C., jrg. 3, nr. 2, p. 31-39 (gele bladen).

1977 ‘Verwetenschappelijking’, begripsbepaling en probleemstelling, in A.N.T.W., jrg. 69 , p. 155-165.

1978 Kommunikatief handelen, zelfreflektie en rationale rekonstruktie. Notities bij Habermas’ onderzoeksprogramma, in: E. Berns e.a, Ontwikkelingen in het sociale denken, Baarn, p. 164-178.

1980a Grondslagen van sociale wetenschap: Habermas’ onderzoeksprogramma.Een stellingname, in: Filosofische Reeks, nr. 6, G.U. Amsterdam, p. 217-222.

1980b Filosofie-onderwijs: Communicatie en cognitie, in: Filosofie en praktijk, jaargang 1 , nr. 3, p. 140-148.

1980c Jürgen Habermas, wetenschap in dienst van een meer humane samenleving, in: Jeugd en Cultuur, jaargang XXV , nr. 4, p. 149–163.

1981a (samen met G. Gielen) Gangbare economie en vormen van kritiek. Een wetenschaps-filosofische benaderingswijze, in Maandschrift Economie, jrg.45 , nr.6, p.250-266.

1981b (samen met P. Ruys) Die Struktur einer Sprechhandlung in Habermas’ Forschungsprogramm. Formale Analyse mit den Mitteln des Tripolaren ModelIs, Researchmemorandum 82.117 FEW/KHT, 21 p.

1982 Naar nieuwe grondslagen van sociaal-wetenschappelijk onderzoek. De ontwikkeling van  Habermas’ reconstructieve filosofie in de jaren 1960-1980, (proefschrift Rotterdam), 1982, I-IX + 280 p.

1983 (samen met J. Vromen) Twee onder economen gangbare opvattingen van rationaliteit. Een analyse in het licht van Habermas’ algemene handelingstheorie, in: Kennis en methode, jrg.VII,p.368–383

1984 (samen met P. Ruys) Die Struktur einer Sprechhandlung in Habermas’ Forschungsprogramm. Formale Analyse mit den Mitteln des tripolaren ModelIs, in: W. van Reijen en K.O. Apel (red.), Rationales Handeln und Gesellschaftstheorie, Bochum , p. 201-218.

1986a Kritische notities en voorstellen bij Habermas’ grondslagenonderzoek. De dubbelzinnigheid van het begrip ‘communicatief handelen’, in: Frans van Doorne en Michiel Korthals (red.), Filosofie en maatschappijkritiek. In debat met Habermas, Boom Meppel, p. 85-101.

1986b Foundational research as intermediate function between everyday and (socio)scientific action. A research design, in: W. LeinfelIer, F. Wuketis (Hrsg.) Die Aufgaben der Philosophie in der Gegenwart, Akten des X. Internationalen Wittgenstein Symposium 1985, Hölder-Pichler-Tempsky Wien, pag. 145-  147.

1987a On broadening the concept of economic rationality, in: P. Weingartner, G. Schurs (eds.), Recent developments in Epistemology of Science. Reports of the 11.th International Wittgenstein Symposium  1986, Hölder-Pichler-Tempsky, Wien, pag. 271-275.

1987b (samen met P. Ruys) Conceptuele voorwaarden voor interdisciplinair sociaal-wetenschappelijk onderzoek, in: F. v. Doorne e.a.(red.), Interdisciplinariteit, wetenschap en beleid, Acco Leuven Amersfoort , pag. 11-26.

1987c (Samen met J. Vromen en J. v. Wezel), Een nabeschouwing, in: F. v.Doorne e.a.(red.), Interdisciplinariteit, wetenschap en beleid, Acco Leuven,p. 177-185.

1988 De transactiekostentheorie van Williamson en een maatschappij-theoretisch concept van rationaliteit, in: J. v. Dijck en J. v. Wezel (red.), Beweging en blokkering in het sociaal en economisch beleid, Kluwer, p. 37-50.

1989 (samen met J. Vromen) Maatschappelijke werkelijkheid en economische wetenschap. Filosofische analyses van een verstoorde relatie, Acco-Amersfoort/Leuven, 190 p.

1993 Over de rechtswetenschap en haar relatie tot andere sociale wetenschappen: de onmisbaarheid van een maatschappijtheoretisch referentiekader, in: G. van Roermund e.a., Symposium strafrecht, Gouda Quint  Arnhem, 422 pp., p. 333-360.

Kommunikatief handelen, zelfreflektie en rationele rekonstruktie. Notities bij Habermas’onderzoeksprogramma . (Communicative Action, Self-Reflection and rational Reconstruction. Annotations on Habermas’s Researchprogram)

Kritische notities en voorstellen bij Habermas’grondslagenonderzoek. De dubbelzinnigheid van het begrip ‘kommunikatief handelen’ . (Critical Annotations and Proposals regarding Habermas’s foundational Research. The Ambiguity of the Concept ‘communicative Action’ )

Foundational Research as intermediate Function between everyday and socio-scientific Action. A Research Design.

Modeling a Reconstruction of Habermas’ Universal Pragmatics

On systematically Interlinking Experience and Analysis within a pragmatic Frame of Reference. A Habermasian contribution

The categorical Framework of Habermas’s Theory of Society and the Key Role attributed to Language

Reconstructing and Modeling Habermas’ conceptual Frame of social Interaction

The Rationality Conceptions of Consumer Theory and of the older Choice- and Decision-Theory. An Analysis in the Light of Habermas’general Action Theory

On Broadening the Concept of Economic Rationality

Conceptual Architecture of Social Science according to Habermas. Reconstruction in View of Broadening the Set of Basic Concepts of Economics

De transactiekosten theorie van Williamson en een maatschappijtheoretisch concan rationaliteit (Williamson’s Theory of Transaction Costs and a Concept of societal Rationality)

Gangbare economie en vormen van kritiek. (Mainstream Economics and Forms of Critique). Unpublished.

Conceptuele voorwaarden voor interdisciplinair sociaalwetenschappelijk onderzoek [1987] (Conceptual Requirements for interdisciplinary social-scientific Research)

Begrippelijk kader voor een analyse van de relatie van economie en recht (Conceptual Frame for an Analysis of the Relation of Economics and Law) .

Over de rechtswetenschap en haar relatie tot andere sociale wetenschappen: de onmisbaarheid van een maatschappijtheoretisch referentiekader (About the Science of Law and its Relation to other social Sciences: the Requirement of a theoretically articulated societal Frame of Reference )