IV. 2.5. Lijst van publicaties

1964 F.J.M. van Doorne (red.), Mens-worden met of zonder God, bundeling van congresbijdragen, Nijmegen, 1964, met een inleiding van de redacteur, p. 7-13.

1970 Krisis van onze samenleving: onverzoenbaarheid van individuele integriteit en maatschappelijke identiteit, in: Sociale Wetenschappen, jaargang 13 (1970), 3, p. 199-212.

1972 Verslag van Een experiment. Filosofieonderwijs aan eerste-jaars studenten van de Economische Faculteit in Tilburg, in: V.I.C. (= VFO-Informatie-Communicatie, Contactblad voor de Vereniging van Filosofieonderwijs), jrg.1 ), nr.1, p.7-11 (gele bladen).

1973 Didactisch verslag van filosofieonderwijs aan eerste-jaars studenten van de Economische Faculteit te Tilburg, in: V.I.C., jrg.2,nr.2, p. 20-30 (gele bladen).

1974 Filosofieonderwijs en onderwijsfilosofie, in: V.I.C., jrg. 3, nr. 2, p. 31-39 (gele bladen).

1977 ‘Verwetenschappelijking’, begripsbepaling en probleemstelling, in A.N.T.W., jrg. 69 , p. 155-165.

1978 Kommunikatief handelen, zelfreflektie en rationale rekonstruktie. Notities bij Habermas’ onderzoeksprogramma, in: E. Berns e.a, Ontwikkelingen in het sociale denken, Baarn, p. 164-178.

1980a Grondslagen van sociale wetenschap: Habermas’ onderzoeksprogramma.Een stellingname, in: Filosofische Reeks, nr. 6, G.U. Amsterdam, p. 217-222.

1980b Filosofie-onderwijs: Communicatie en cognitie, in: Filosofie en praktijk, jaargang 1 , nr. 3, p. 140-148.

1980c Jürgen Habermas, wetenschap in dienst van een meer humane samenleving, in: Jeugd en Cultuur, jaargang XXV , nr. 4, p. 149–163.

1981a (samen met G. Gielen) Gangbare economie en vormen van kritiek. Een wetenschaps-filosofische benaderingswijze, in Maandschrift Economie, jrg.45 , nr.6, p.250-266.

1981b (samen met P. Ruys) Die Struktur einer Sprechhandlung in Habermas’ Forschungsprogramm. Formale Analyse mit den Mitteln des Tripolaren ModelIs, Researchmemorandum 82.117 FEW/KHT, 21 p.

1982 Naar nieuwe grondslagen van sociaal-wetenschappelijk onderzoek. De ontwikkeling van  Habermas’ reconstructieve filosofie in de jaren 1960-1980, (proefschrift Rotterdam), 1982, I-IX + 280 p.

1983 (samen met J. Vromen) Twee onder economen gangbare opvattingen van rationaliteit. Een analyse in het licht van Habermas’ algemene handelingstheorie, in: Kennis en methode, jrg.VII,p.368–383

1984 (samen met P. Ruys) Die Struktur einer Sprechhandlung in Habermas’ Forschungsprogramm. Formale Analyse mit den Mitteln des tripolaren ModelIs, in: W. van Reijen en K.O. Apel (red.), Rationales Handeln und Gesellschaftstheorie, Bochum , p. 201-218.

1986a Kritische notities en voorstellen bij Habermas’ grondslagenonderzoek. De dubbelzinnigheid van het begrip ‘communicatief handelen’, in: Frans van Doorne en Michiel Korthals (red.), Filosofie en maatschappijkritiek. In debat met Habermas, Boom Meppel, p. 85-101.

1986b Foundational research as intermediate function between everyday and (socio)scientific action. A research design, in: W. LeinfelIer, F. Wuketis (Hrsg.) Die Aufgaben der Philosophie in der Gegenwart, Akten des X. Internationalen Wittgenstein Symposium 1985, Hölder-Pichler-Tempsky Wien, pag. 145-  147.

1987a On broadening the concept of economic rationality, in: P. Weingartner, G. Schurs (eds.), Recent developments in Epistemology of Science. Reports of the 11.th International Wittgenstein Symposium  1986, Hölder-Pichler-Tempsky, Wien, pag. 271-275.

1987b (samen met P. Ruys) Conceptuele voorwaarden voor interdisciplinair sociaal-wetenschappelijk onderzoek, in: F. v. Doorne e.a.(red.), Interdisciplinariteit, wetenschap en beleid, Acco Leuven Amersfoort , pag. 11-26.

1987c (Samen met J. Vromen en J. v. Wezel), Een nabeschouwing, in: F. v.Doorne e.a.(red.), Interdisciplinariteit, wetenschap en beleid, Acco Leuven,p. 177-185.

1988 De transactiekostentheorie van Williamson en een maatschappij-theoretisch concept van rationaliteit, in: J. v. Dijck en J. v. Wezel (red.), Beweging en blokkering in het sociaal en economisch beleid, Kluwer, p. 37-50.

1989 (samen met J. Vromen) Maatschappelijke werkelijkheid en economische wetenschap. Filosofische analyses van een verstoorde relatie, Acco-Amersfoort/Leuven, 190 p.

1993 Over de rechtswetenschap en haar relatie tot andere sociale wetenschappen: de onmisbaarheid van een maatschappijtheoretisch referentiekader, in: G. van Roermund e.a., Symposium strafrecht, Gouda Quint  Arnhem, 422 pp., p. 333-360.