IV. Background Information

Jürgen Habermas

1. See for his biography and works:
Habermasforum.dk
plato.stanford.edu/entries/habermas
2. main themes of his writings (basic resources)_
Habermas-Handbuch (Verlag J.B. Metzler,Stuttgart), 2009, VIII, 392  S., very competent introduction to Habermas’ oeuvre. Edited by HaukeBrunkhorst/Regina Kreide/Cristina Lafont.
Habermas’ Philosophische Texte (5 vol.)  Suhrkamp 2008. Each volume opens with an Introduction by Habermas himself. He characterizes the edition  as ‘a thematically ordered choice of essays that facilitate for students the access to the kernel of my philosophical conceptions’. ­
Auch eine Geschichte der Philosophie. His newly published major work in two volumes. Volume 1 Die okzidentale Konstellation von Glauben und Wissen, 918 pp. and Volume 2 Vernünftige Freiheit. Spuren des Diskurses über Glauben und Wissen, 820 pp., Suhrkamp 2019.
Ein neuer Strukturwandel der Öffentlichkeit und die deliberative Politik. Habermas’ latest book, 109 pp., Suhrkamp 2022.

Frans van Doorne
– Presentatie proefschrift op promotiezitting
– Afscheidsrede (Farewell Lecture), 23 Januari 1998 in Dutch)
– Curriculum vitae (in Dutch)

List of texts, published and unpublished.
(With an Asterix * marked texts: published) /
Overzicht van teksten gepubliceerd en ongepubliceerd

A. Early Writings/Vroege geschriften

1954 Phenomenologische wezensbepaling van het lichaamsbegrip, 57 (handgeschreven) pagina’s. Scriptie in het kader van de tweejarige filosofiestudie (1952-1954) aan het groot-seminarie van de Spiritijnen te Gemert, begeleiding door docent Q. Houdijk.
1956 Zinsbepaling van de geschiedenis, 17 pp. Scriptie voor het vak kerkgeschiedenis (docent Prof. M. Dierixkx) in het kader van de licentiaatsopleiding theologie van de Jezuïeten te Leuven.
1957 Kritische beschouwingen aangaande het kommentaar van Pater Deman: Saint Thomas d’Aquin, Somme Théologique, La prudence, 2a 2ae, p.47-56. Licentiaats-verhandeling 38 pp. onder begeleiding van Prof. A. Snoeck in het Theologicum van de Jezuïeten te Leuven.
1964 * F.J.M. van Doorne (red.), Mensworden met of zonder God, bundeling van congresbijdragen, Nijmegen, 1964, met een inleiding van de redacteur, p. 7-13.
1965 De verhouding van wijsgerige anthropologie en natuur-filosofie. Aanzet tot een plaatsbepaling van de natuurfilosofie naar aanleiding van de anthropologie van De Petter, 113 pp. Doctoraal scriptie onder begeleiding van Prof. A. van Melsen voor het vak natuurfilosofie, logica en logistiek aan de universiteit van Nijmegen.
1970 * Krisis van onze samenleving: onverzoenbaarheid van individuele integriteit en maatschappelijke identiteit, in: Sociale Wetenschappen, jaargang 13 (1970), 3, p. 199-212.
1972 * Verslag van Een experiment. Filosofieonderwijs aan eerste-jaars studenten van de Economische Faculteit in Tilburg, in: V.I.C. (= VFO-Informatie-Communicatie, Contactblad voor de Vereniging van Filosofieonderwijs), jrg.1 ), nr.1, p.7-11 (gele bladen).
1972 Filosofie-onderwijs in groepsverband. Wijsgerig leren denken en begrip krijgen voor elkaar, 21 pp.
1973 * Didactisch verslag van filosofieonderwijs aan eerste-jaars studenten van de Economische Faculteit te Tilburg, in: V.I.C., jrg.2,nr.2, p. 20-30 (gele bladen).
1974 * Filosofieonderwijs en onderwijsfilosofie, in: V.I.C., jrg. 3, nr. 2, p. 31-39 (gele bladen).
1977 * ‘Verwetenschappelijking’, begripsbepaling en probleemstelling, in A.N.T.W., jrg. 69, p. 155-165.
1981 * Wat is W & S onderzoek? Een begripsbepaling en afbakening van W&S onderzoek voor alfa-, beta- en gammawetenschappen. Werkgroep Wetenschap en Samenleving van de Academische raad. Frans van Doorne was lid van deze werkgroep.

B. Texts relating to Habermas’ Conception/ teksten met betrekking tot Habermas’ conceptie

1978 * Kommunikatief handelen, zelfreflektie en rationale rekonstruktie. Notities bij Habermas’onderzoeksprogramma, in: E. Berns e.a, Ontwikkelingen in het sociale denken, Baarn, p. 164-178.
1980a * Grondslagen van sociale wetenschap: Habermas’ onderzoeksprogramma.Een stellingname, in: Filosofische Reeks, nr. 6, G.U. Amsterdam, p. 217-222.
1980b * Filosofie-onderwijs: Communicatie en cognitie, in: Filosofie en praktijk, jaargang 1 , nr. 3, p. 140-148.
1980c * Jürgen Habermas, wetenschap in dienst van een meer humane samenleving, in: Jeugd en Cultuur, jaargang XXV , nr. 4, p. 149–163.
1981a * (samen met G. Gielen) Gangbare economie en vormen van kritiek. Een wetenschaps-filosofische benaderingswijze, in Maandschrift Economie, jrg.45 , nr.6, p.250-266.
1981b * (samen met P. Ruys) Die Struktur einer Sprechhandlung in Habermas’ Forschungsprogramm. Formale Analyse mit den Mitteln des Tripolaren ModelIs, Researchmemorandum 82.117 FEW/KHT, 21 p.
1982 Naar nieuwe grondslagen van sociaal-wetenschappelijk onderzoek. De ontwikkeling van Habermas’ reconstructieve filosofie in de jaren 1960-1980, (proefschrift Rotterdam), 1982, I-IX + 280 p.
1984 * (samen met P. Ruys) Die Struktur einer Sprechhandlung in Habermas’ Forschungsprogramm. Formale Analyse mit den Mitteln des tripolaren ModelIs, in: W. van Reijen en K.O. Apel (red.), Rationales Handeln und Gesellschaftstheorie, Bochum , p. 201-218.
1984 Bemiddeling van wetenschap en samenleving, 23 pp. Voordracht voor het Studium Generale van de universiteit in Tilburg op 18 oktober.
1985 * Naar een verbreding van het begrip rationaliteit, 13 pp.
1986a * Kritische notities en voorstellen bij Habermas’ grondslagenonderzoek. De dubbelzinnigheid van het begrip ‘communicatief handelen’, in: Frans van Doorne en Michiel Korthals (red.), Filosofie en maatschappijkritiek. In debat met Habermas, Boom Meppel, p. 85-101.
1986b * Foundational research as intermediate Function between everyday and (socio)scientific Action. A Researchdesign, in: W. LeinfelIer, F. Wuketis (Hrsg.) Die Aufgaben der Philosophie in der Gegenwart, Akten des X. Internationalen Wittgenstein Symposium 1985, Hölder-Pichler-Tempsky Wien, pag. 145- 147.
1987a * (samen met P. Ruys) Conceptuele voorwaarden voor interdisciplinair sociaal-wetenschappelijk onderzoek, in: F. v. Doorne e.a.(red.), Interdisciplinariteit, wetenschap en beleid, Acco Leuven Amersfoort , pag. 11-26.
1987b * (samen met J. Vromen en J. v. Wezel), Een nabeschouwing, in: F. v.Doorne e.a.(red.), Interdisciplinariteit, wetenschap en beleid, Acco Leuven,p. 177-185.
2000 * On systematically Interlinking Experience and Analysis within a pragmatic Frame of Reference. A Habermasian contribution, 8 pp. (concept)

C. Relevance of Habermas’ Theory of Society for Critique on the Limitations of dominant Conceptions of economic Science and for Contributions  to the Concept of Interdisciplinarity/Relevantie van Habermas’ maatschappijtheorie voor kritiek op de beperkingen van dominante conceptie van economische wetenschap en vanwege bijdragen aan interdisciplinariteit

1983a * (samen met J. Vromen) Twee onder economen gangbare opvattingen van rationaliteit. Een analyse in het licht van Habermas’ algemene handelingstheorie, in: Kennis en methode, jrg.VII,p.368—383
1983b Two among Economists current Conceptions of Rationality. An Analysis in the Light of Habermas’ general Action Theory, (personal translation)
1987c * On Broadening the concept of economic Rationality, in: P. Weingartner, G. Schurs (eds.), Recent developments in Epistemology of Science. Reports of the 11.th International Wittgenstein Symposium 1986, Hölder-Pichler-Tempsky, Wien, pag. 271-275.
1988a * (samen met p.Ruys) Conceptuele voorwaarden voor interdisciplinair onderzoek, 11-26 pp., in : F.v.Doorne, J.Vromen en J.van Wezel: Interdisciplinariteit, wetenschap en beleid, Acco-Amersfoort/Leuven, 197 pp.
1988b * De transactiekostentheorie van Williamson en een maatschappij-theoretisch concept van rationaliteit, in: J. v. Dijck en J. v. Wezel (red.), Beweging en blokkering in het sociaal en economisch beleid, Kluwer, p. 37-50.
1989 * (samen met J. Vromen): Maatschappelijke werkelijkheid en economische wetenschap. Filosofische analyses van een verstoorde relatie, Acco-Amersfoort/Leuven, 190 p.
1993 * Over de rechtswetenschap en haar relatie tot andere sociale wetenschappen: de onmisbaarheid van een maatschappijtheoretisch referentiekader, in: G. van Roermund e.a. (red.), Symposium strafrecht, Quint Gouda, p.333-360.
2005 * The conceptual Architecture of social Science according to Habermas. Concise Introduction in View of a critical Examination of the basic concepts of Economics, concept, 18 pp.